خصوصی
۰

سبز و بنفش

سبز و بنفش و نـارنـجـی، زرد و کـبـود و گـلـناری /  آویــز لــالــه هــا لــرزان، جــوبـار رنـگ هـا جـاری
 رقــص هــزار پــروانـه، بـر سـبـزه هـای پـر شـبـنـم / نــقــش هــزار نــیــلــوفــر، بــر مـوج هـای زنـگـاری
بـا پـلـک نـیـمـه بـاز امـشـب، خـیـل سـیـاه مـژگـانـم / نـخ هـا کـشیده در سوزن، از جنس خواب و بیداریاز نــور پــیــکـری دارم، بـا پـای نـرم چـابـک پـو / ســرگــرم ســرسـرک بـازی، در پـهـنـهٔ سـبـکـبـاری

ای عـشـق، نـوجـوان بـودم، هـفـده بـهـار گـل با من / هــفــده بــهــار یــغــمــا شــد، در تــرکــتـاز تـاتـاری

مـــردی ز راه دور آمـــد، پـــوزار قـــرن هـــا بــا او / هــفــده بــهــار بــا او شــد، هــفــتــاد سـال بـیـزاری

مـن چـنـد سـالـه ام امـشـب، مـی دانم و نمی دانم / بــا ایــن شــراب مـی بـایـد، دفـع بـلـای هـشـیـاری

ای عـشـق جـای رویـا کـن، این پلک نیمه بازم را / تــا مــاه و تــیــلـه هـایـش را، از آسـمـان فـرود آری

ای تـلـیـه بـاز سـرگـردان، مـن بـکـر خانه پروردم /  مـیـنـای سـر بـه مـهـرم را، سـر نـاگـشـوده نگذاری

ای عشق در سرم امشب، گرداب نور می چرخد / سبز و بنفش و نـارنـجـی، زرد و کـبـود و گـلـنـاری

This Post Has Been Viewed 17 Times

برچسب ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال تـلـگرام خصـوصـی