خصوصی

ماه: بهمن ۱۳۹۱

۲

طریق عشق(کنسرت پاریس) – شجریان، مشکاتیان و گروه عارف

۰

مأمن وفا – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی

۰

نسیم صبح – دو اجرای خصوصی شجریان، درخشانی و عندلیبی

۴

اسیران قفس – اجرای خصوصی کسایی، شجریان و مشکاتیان

شب هجران – اجرای خصوصی استادان پایور، یاحقی و شجریان – ناقص
۲

شب هجران – اجرای خصوصی استادان پایور، یاحقی و شجریان – ناقص

۰

کوی عشق – اجرای خصوصی شجریان و درخشانی

۰

اپرای عمر خیام – محمد معتمدی

۳

صبوحی زدگان – اجرای خصوصی شجریان، لطفی و موسوی

۰

اشک غماز – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی

۰

نگار سرمست – اجرای خصوصی شجریان و بدیعی

۴

مجموعه آثار رادیویی استاد شجریان – یک شاخه گل

۰

نی و تمبک – استادان موسوی و فرهنگفر

کانال تـلـگرام خصـوصـی