خصوصی

حسن کسایی

۰

مژده‌ی وصل تو – محمدرضا شجریان، جلیل شهناز و حسن کسایی

۱

پیمان‌شکن – اجرای خصوصی ایرج، افتخاری، تجویدی، شهناز، کسایی و ملک

۰

مستان میخانه – اجرای خصوصی محمد طاهرزاده، جلیل شهناز و حسن کسایی

۰

نقش تمنا – عبدالحسین‌خان برازنده، حسن کسایی و کریم سماوی

۱

در رحمت – اجرای خصوصی علی‌اصغر شاهزیدی، جلیل شهناز و حسن کسایی

۷

شاه خوبان – حسن کسایی و جهانگیر ملک

۵

ساز و آواز – آواز سه‌گاه(برگ سبز ۱۹) – تاج اصفهانی و حسن کسایی

۱

ساز و آواز – آواز افشاری(برگ سبز ۴۰) – ادیب خوانساری، کسایی و تجویدی

۰

جام و باده – اجرای خصوصی احمد مراتب، حسن کسایی و جلیل شهناز

۰

حیران – اجرای خصوصی جلیل شهناز و حسن کسایی

۲

حریم یار – اجرای خصوصی شجریان، بهاری، کسایی و فرهنگفر

۱

مهر جانان – اجرای خصوصی احمد عبادی، حسن کسایی و تقی سعیدی

کانال تـلـگرام خصـوصـی