خصوصی

حسن ناهید

۶

کنسرت تصویری وطن من – ایرج بسطامی، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۷

لطفی و گروه خانقاه نعمت‌اللهی – دانشگاه جرج واشنگتن (تصویری و صوتی)

۳

تاج، شهناز و کسایی و افتتاح در برنامه‌ی مضراب

۱۱

ققنوس – کنسرت ۸۶ مشکاتیان، نوربخش و گروه عارف

۱

محمدرضا شجریان در برنامه‌ی مضراب

۱۳

شهناز و شهیدی در برنامه‌ی مضراب

۱۴

شهرام ناظری در برنامه‌ی مضراب

۱۱

یوسف گم‌گشته – محمدرضا شجریان و گروه پایور

۳

کوی باده فروشان – اجرای خصوصی استادان شجریان، عبادی، ناهید، شریف، یاحقی و محجوبی

۰

کنسرت تصویری جشن هنر شیراز ۱۳۴۹ – استاد شجریان و گروه مجد

۳

ای حریفان – شهرام ناظری

۲

استاد شجریان و استاد بهاری – جشن هنر شیراز ۵۰ – تصویری

کانال تـلـگرام خصـوصـی