خصوصی

مخالف سه‌گاه

۱

دردانه – بداهه‌نوازی‌های فرهنگ شریف

۳

نی و سنتور – محمد موسوی و رضا ورزنده

۲

مجید درخشانی، محمد معتمدی و گروه بامداد در آرامگاه سعدی

۱۱

بهار من – مجموعه ساز و آوازهای تاج اصفهانی

۴

برق غیرت – اجرای خصوصی شجریان و موسوی – ۱۶ آذر ۵۸

کانال تـلـگرام خصـوصـی