خصوصی

موسیقی ایرانی

۰

حدیث عشق – استادان پایور و شجریان | موسیقی ایرانی

۰

هزاردستان – شجریان، عبادی و گروه سماع | موسیقی ایرانی

۳

بت چین – محمدرضا شجریان، محمدرضا لطفی و گروه شیدا

۱

سخن عشق (آواز) – محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی | اجرا شده در رادیو

۷

مجموعه آثار رادیویی استاد شجریان – موسیقی ایرانی

۰

راک – محمد رضا شجریان

۲

استاد شجریان – تار و سه تار

۰

استاد شجریان – گر تیغ بر کشد

کانال تـلـگرام خصـوصـی