خصوصی

شور

۴

ساز و آواز – آواز شور(برگ سبز ۶) – سید جواد ذبیحی

۴

شمع مزار – اجرای خصوصی شجریان، یاحقی، ارجمندی و جولایی

۲

حدیث عشق – به یاد استاد کامران داروغه

۳

حدیث عشق – به یاد استاد علی تجویدی

۰

چشم سیاه – اجرای خصوصی گلچین، شریف، بدیعی و ملک

۰

حدیث عشق – به یاد استاد فرهنگ شریف

۰

حدیث عشق – به یاد استاد علی‌اصغر بهاری

۰

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۷۳۹ – منصور صارمی و کامران داروغه

۲

رستخیزِ عشق – اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و جهانگیر ملک

۰

ساز و آواز – آواز شور(گل‌های تازه ۸۴) – شهیدی، شهناز، یاحقی و افتتاح

۰

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۶۳۱ – حافظی، ورزنده، داروغه و جهانگیر ملک

۴

به یاد میرزا – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی

کانال تـلـگرام خصـوصـی